Vítame Vás na stránkach spoločnosti GEODESY SERVICE, s.r.o.

Poskytujeme rýchle, kvalitné a profesionálne geodetické služby klientom na území celého Slovenska. V tomto odbore máme dlhoročné skúsenosti.

V oblasti KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ poskytujeme komplexné geodetické služby zamerané na vytyčovanie a vymeriavanie pozemkov a objektov, spracovanie a vyhotovenie technických podkladov, ako je geometrický plán, výkupový elaborát, podklady ku kolaudácii a podobne.

V oblasti INŽINIERSKEJ GEODÉZIE poskytujeme komplexné služby geodetických prác v investičnej výstavbe, polohopisné a výškopisné predprojektové a porealizačné zameranie, geodetické zameranie inžinierskych sietí, technické mapy závodov, výpočty kubatúr a ďalšie práce.

Disponujeme najmodernejšou meračskou a výpočtovou technikou, napríklad GNSS prístroj Topcon GRS-1, či bezhranolová totálna stanica Topcon GPT.

Naším trvalým cieľom je byť spoľahlivým a zodpovedným partnerom. Veľký dôraz kladieme na požiadavky objednávateľov.

 

GEODESY SERVICE, s.r.o., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, DIČ: 2022740368
banka: 2925863704/1100 Tatra banka, a.s., spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu B.Bystrica, odd.: Sro, vl.č..: 17852/S, info@geodesy-service.sk, www.geodesy-service.sk